Försäljnings- och leveransvillkor

Dessa försäljnings- och leveransvillkor ("Försäljnings- och leveransvillkor") gäller för alla leveranser av produkter och/eller tjänster ("Produkter") från JØRGEN KRUUSE A/S eller dess koncernföretag (separat kallade "KRUUSE") för någon kund ("Köparen").

Koncernbolag är bolag som direkt eller indirekt kontrolleras av JØRGEN KRUUSE A/S genom aktieinnehav eller rösträtt.
Försäljnings- och leveransvillkoren måste vara ömsesidigt bindande för KRUUSE och Köparen, om inte annat uttryckligen avtalats. KRUUSE är inte bundet av villkor som görs av köparen som avviker från Försäljnings- och Leveransvillkoren, såvida inte sådana villkor skriftligen avtalas mellan KRUUSE och Köparen. KRUUSE är inte heller bundet av villkor som framförts av köparen, även om KRUUSE inte har invänt mot sådana villkor.

1. Orderbekräftelse
Köperbjudanden accepteras inte förrän Köparen har fått KRUUSEs skriftliga, inklusive elektroniska, godkännande av erbjudandet.

2. Leverans och övergång av risk
Produkter levereras till CIP Köparens adress i SE. Köparen betalar dock frakt där Köparen beställer produkter under den fraktfria gränsen, som tillämpliga villkor för fraktfria leveranser*. CIP ska tolkas i enlighet med Incoterms 2010.
* Fraktfri leverans förutsätter minst 2 000,00 kr per 1 september 2020 om inget annat avtalats.

3. Fakturering
Faktura skickas per e-post utan avgift.

3. a. Tillgodohavande
Kreditfaktura skickas per e-post och dras av vid betalning av efterföljande faktura. Om samarbetet med KRUUSE har upphört, betalas tillgodohavande när villkoren för detta är uppfyllda:
Alla  utestående poster har avvecklats
Bevis för bankkontoägarskap är KRUUSE till handa; ett sådant bevis kan vara en utskrift från bank där kontonummer och kontoinnehavare framgår eller det officiella brevhuvudet som anger bankkontonummer och organisationsnummer.

4. Fördröjning
Om KRUUSE inte levererar vid överenskommen tid, kan Köparen kräva leverans skriftligen och fastställa en slutlig, rimlig tidsfrist för detta. Om leverans inte sker inom denna tidsfrist kan köparen skriftligen återkalla köpet. Alla anspråk på skadestånd mot KRUUSE är begränsade enligt punkterna 13 och 14.

5. Retur av produkter
Retur av varor kan ske genom föregående överenskommelse med KRUUSE och enligt gällande villkor för retur av produkter. Regler för återvändande och klagomål finns under https://kruuse.com/sv-se/frontpage/service-reklamation/returvaror

5.a. Produkter med särskilda villkor
Ursprungligen kommer sterila produkter med tre lager förpackningar; den primära, den sekundära och den tertiära förpackningen. Den primära förpackningen är den inre som håller produkten steril. Den sekundära förpackningen håller den sterila produkten ren, medan det tredje lagret fungerar som skydd under transport. För att garantera att en produkt är steril vid tidpunkten för användning, har KRUUSE tyvärr inte möjlighet att ta dessa varor i retur.
Vissa produkter kräver lagring inom specificerade temperaturer för att hålla sig. Dessa produkter har en temperatursymbol på förpackningen.
Tyvärr har KRUUSE inte möjlighet att återta dessa produkter, eftersom vi inte har kontroll över vilken temperatur varan lagras efter att den levererats till en kund.

Priserna för Produkter är exklusive moms och/eller andra skatter. KRUUSE förbehåller sig rätten att justera de överenskomna priserna för ej levererade produkter vid valutakursförändringar, prishöjningar från underleverantörer, prishöjningar på material, förändringar i tullsatser, förändringar i arbete, statliga interventioner eller liknande.

7. Reservation av egendom
KRUUSE reserverar äganderätten till de levererade varorna tills betalning har skett.

8. Förpackning
Engångsförpackningar ingår i överenskomna priser och ersätts inte vid eventuell retur. Flera förpackningar ingår inte i priset, men krediteras köparen genom transportfri retur i oskadd i enlighet med KRUUSE: s instruktioner.

9. Betalningsvillkor
14 dagar netto, om inte annat är överenskommet skriftligen mellan KRUUSE och köpare.

10. Produktinformation
All produktinformation, oavsett om den härrör från KRUUSE eller en av KRUUSE’s affärspartners, inklusive information om vikt, dimensioner, kapacitet eller andra tekniska data i katalogen, beskrivning, prospekt, annons m.m., ska betraktas som informations- och är bindande endast i den utsträckning KRUUSE uttryckligen hänvisar till den i offerter och/eller orderbekräftelse. Särskilda krav från köparen är bindande endast i den mån de bekräftas skriftligen av KRUUSE.

11. Förändringar
KRUUSE förbehåller sig rätten att göra ändringar i sina produkter utan förvarning, förutsatt att detta kan ske utan att väsentligt ändra överenskomna tekniska specifikationer och utan någon väsentlig förändring av produkternas form eller funktion.

12. Skyldighet att utreda brister
Det är köparens ansvar att snarast vid mottagandet, göra en noggrann undersökning av leveransens överensstämmelse. Köparen är skyldig att inom 8 dagar skriftligen anmäla eventuella brister som identifierats i en sådan undersökning, och Köparen kan senare inte åberopa brister som var eller borde ha fastställts i denna undersökning.

13. Defekter i den levererade produkten
Krav på fel, förseningar, produktansvar eller andra skadeståndsanspråk måste göras skriftligt till KRUUSE utan onödigt dröjsmål.
KRUUSE’s ansvar för fel i produkten slutar 12 månader från leverans av produkten, och senast 8 dagar efter felet visat sig eller köparen borde ha identifierat felet men ej reklamerat. Om KRUUSE är ansvarigt för felet är det KRUUSE’s skyldigt att avhjälpa felet i form av reparation eller utbyte efter KRUUSE’s beslut. KRUUSE ersätter inte kostnaderna för separation, demontering, transport, installation och återställande, liksom ansvaret är begränsat i enlighet med punkterna 13 och punkt 13.

KRUESE:s ansvar omfattar endast fel som uppstår på grund av de erforderliga och/eller vanliga arbetsförhållandena och vid korrekt användning av utrustningen. I ansvar ingår inte fel på grund av orsaker som uppstår genom den risk som överstleds till Köparen. Till exempel omfattar ansvar inte defekter på grund av bristfälligt underhåll och/eller reparation, felmontering och modifieringar som gjorts utan KRUUSE:s skriftliga medgivande. Slutligen omfattar ansvaret inte normalt slitage.
Vid fel måste köparen skicka Produkten till KRUUSE genom föregående avtal med KRUUSE, åtföljd av en följesedel med uppgift om påstådd defekt och KRUUSE beställningsnummer. Frakt och försäkring betalas av köparen. Om KRUUS:s undersökning visar att Produkten inte är defekt, kommer Produkten att returneras på köparens bekostnad och risk. Om Produkten är defekt kommer KRUUSE att skicka den Reparerade Produkten eller ersättningsprodukten till Köparen på KRUUSE:s bekostnad och risk samt överta utbytta delar eller den defekta Produkten. Dessutom kan Köparen inte väcka talan mot KRUUSE på grund av defekta Produkter.

14. Produktansvar
Varje produktansvar som omfattas av produktansvarslagen ska fastställas i enlighet med detta. Om ett krav på produktansvar görs som inte omfattas av produktansvarslagen begränsas KRUUS ansvar till värdet av leveransen. Det är Köparens ansvar i varje enskilt fall att strikt följa säkerhetsanvisningarna och andra uppgifter som lämnas till Köparen. Om det finns några tvivel om användningen av produkten, inklusive eventuella negativa effekter eller biverkningar, bör köparen kontakta KRUUSE före användning av produkten så att eventuella tvivel om korrekt användning av produkten kan klarläggas före användning.

15. Följdskador/Indirekta förluster
KRUUSE ska inte vara ansvarig gentemot köparen för någon följd eller indirekt förlust som kan bli följden av eller i förhållande till ett köpeavtal som regleras av dessa köpe- och leveransvillkor, inklusive, men inte begränsat till, produktionsavbrott, förlust av intäkter, förlust av goodwill eller förlust av data.

16. Immateriella rättigheter
Alla immateriella rättigheter till produkterna och till saker som KRUUSE utvecklar, förbereder eller avger och/eller använder, inklusive erbjudanden, ritningar, paket, guider, reklammaterial och skildringar, tillhör KRUUSE.
Köparen får inte ta bort eller ändra något meddelande om upphovsrätt, varumärke, varunamn eller andra immateriella eller industriella rättigheter som rör produkter, varunamn eller andra immateriella eller industriella rättigheter av produkterna, programvaran och/eller andra föremål som härrör från KRUUSE.

17. Förbud mot återförsäljning och användning för vissa ändamål
Produkter får inte säljas till personer, företag eller någon annan organisation om de är medvetna om eller misstänker att de har samband med någon terrorist- eller narkotikaverksamhet.
Produkter kan omfattas av begränsningar i lagstiftningen och i lagstiftningen och kan därför omfattas av restriktioner för försäljning till länder/kunder som omfattas av export-/importförbud. Sådana begränsningar ska iakttas vid vidareförsäljning av Produkter till dessa länder/kunder. Produkter får inte säljas vidare om det finns några tvivel om eller misstanke om att Produkterna kan användas för ovan nämnda ändamål. Om Köparen är medveten om eller misstänker att ovanstående villkor har överträtts, måste köparen omedelbart meddela KRUUSE.

18. Force majeure
KRUUSE har rätt att annullera beställningar eller skjuta upp avtalad leverans av Produkter, och är annars fri från ansvar för fel, defekt eller försenad leverans, ing helt eller delvis på grund av omständigheter utanför Kruuses rimliga kontrollmedel, såsom upplopp, oroligheter, krig, terrorism, brand, offentliga föreskrifter, strejk, lockout, slow-down, brist på transportmedel, brist på försörjning, sjukdom eller försening av leveranser från leverantör, olyckor i produktion eller prövning, eller brist på energiförsörjning, epidemier, ovanliga naturhändelser, inklusive men inte utesluts till, storm och hårda vindar, översvämningar, hårt vinterväder, blixtnedslag, meteornedslag och vulkanutbrott. Alla köparens befogenheter ska tillfälligt upphävas eller avsägas i sådana fall. Köparen får varken, vid avbokning eller uppskjuten behandling, kräva skadestånd eller ställa något krav mot KRUUSE.

19. Partiell invaliditet
Om en eller flera av bestämmelserna i dessa försäljnings- och leveransvillkor befinns vara ogiltiga, olagliga eller ogenomförbara, skall ingen av de övriga bestämmelsernas giltighet, laglighet eller genomförbarhet påverkas eller försämras.

20. Tvister
Eventuella tvister mellan parterna som uppstår i samband med eller i förhållande till ett köpeavtal som regleras av leveransvillkoren kommer att avgöras i enlighet med dansk lag. Varje tvist som inte kan lösas i godo måste anläggas vid domstolen vid KRUUSE’s jurisdiktionsort.

Langeskov, 1/9 2020

Kruuse Svenska AB
c/o Birina Redovisning AB
Brovägen 9 18276 Stocksund
Sweden