rsäljnings- och leveransvillkor

Nedan hittar du de allmänna villkoren för handel med KRUUSE Svenska AB. Vi rekommenderar att du läser igenom dem noggrant innan du genomför ett köp.

Användning
Dessa köpvillkor (benämns nedan "Villkoren") gäller alla produkter som säljs av KRUUSE Svenska AB (benämns nedan "Företaget") eller dess koncernföretag till alla kunder (benämns nedan "Köpare").
Med koncernföretag avses bolag som direkt eller indirekt kontrolleras av KRUUSE Svenska AB genom aktieinnehav eller rösträtt.
Försäljnings- och leveransvillkoren ska vara ömsesidigt bindande för Företaget och Köparen, om inget annat uttryckligen har avtalats. Företaget är inte bundet av villkor som framställts av Köparen, som avviker från Försäljnings- och leveransvillkoren, såvida inte sådana villkor har avtalats skriftligen mellan Företaget och Köparen. Företaget är inte heller bundet av villkor som framställts av Köparen, även om Företaget inte har gjort invändningar mot sådana villkor.

Orderbekräftelse
Köperbjudandet accepteras först när Köparen har mottagit Företagets skriftliga, inklusive elektronisk, godkännande av offerten.

Priser
Alla priser på www.kruuse.com är i svenska kronor (SEK) och är exklusive moms och/eller andra avgifter. Företaget förbehåller sig rätten att justera de avtalade priserna för inte levererade Produkter i händelse av valutakursändringar, prishöjningar från underleverantörer, prishöjningar för material, ändring av tulltaxor, ändringar i arbetslöner, statliga ingripanden eller liknande förhållanden.

Betalning
14 dagar netto om inget annat avtalats skriftligen mellan Företaget och Köparen.
Vid försenad eller utebliven betalning förbehåller sig Företaget rätten att påföra räntor eller påminnelseavgifter enligt räntelagen och i övrigt följa sitt krav.
Faktura skickas per e-post utan avgift.

Tillgodohavande
Kreditnota skickas ut via e-post och dras av från Kunden vid betalning av efterföljande faktura. Om handeln med Företaget har upphört ska tillgodohavandet utbetalas när villkoren för detta har uppfyllts:
• Alla obligatoriska poster är infriade
• Bevis för bankkontoinnehav är Företaget tillhanda. Ett sådant bevis kan vara utskrift från bank där kontonr. och kontoinnehavare framgår eller officiellt brevpapper där bankkontonr. och organisationsnummer framgår.

Leverans och riskövergång
Produkter levereras till CIP-köparens adress i SE*. CIP ska tolkas i enlighet med Incoterms 2010.
*Köparen betalar en fraktavgift på SEK 220, där Köparen beställer produkter under fraktgränsen, vilket pr. 27 april 2023 kräver ett minsta köp på SEK 2 500. Extra frakt kan tillkomma vid leveranser med särskilda villkor.

Försening
Om Företaget inte levererar på avtalad tid kan Köparen skriftligen kräva leverans och fastställa en slutlig rimlig tidsfrist för detta. Om leveransen inte sker inom denna tidsfrist kan Köparen skriftligen häva köpet och ingen ersättning ges för detta.

Egendomsförbehåll
Företaget förbehåller sig äganderätten för de levererade varorna tills betalning har skett.

Undersökningsplikt för brister
Det åligger Köparen att senast vid mottagandet göra en grundlig undersökning av om leveransen överensstämmer med vad som avtalats. Det åligger Köparen att snarast och inom 8 dagar skriftligen reklamera brister som upptäcks vid en sådan undersökning och Köparen kan inte vid ett senare tillfälle åberopa brister som upptäckts eller borde ha konstaterats vid denna undersökning.

Fel på levererad produkt
Krav avseende fel, produktansvar eller andra ersättningskrav ska framställas skriftligen till Företaget utan onödigt dröjsmål.
Företagets eventuella ansvar för fel på produkten upphör 12 månader räknat från produktens leveranstidpunkt, dock senast 8 dagar efter att bristen visat sig, eller Köparen borde ha konstaterat felet utan att ha reklamerat. Om Företaget är ansvarigt för felet är Företaget skyldigt att vidta åtgärder i form av reparation eller omleverans enligt Företagets beslut. Företaget ersätter inte kostnader för isärtagning, demontering, transport, montering och återställning.
Företagets ansvar omfattar endast fel som uppstår under de förutsatta och/eller sedvanliga arbetsförhållandena och under korrekt användning av materialet. Ansvaret omfattar inte fel som beror på orsaker som uppstått efter att risken har gått över till Köparen. Ansvaret omfattar exempelvis inte fel som beror på bristfälligt underhåll och/eller reparation, felaktig montering och ändringar som gjorts utan Företagets skriftliga medgivande. Slutligen omfattar ansvaret inte normalt slitage och åldrande.
Vid reklamation av fel ska Köparen enligt föregående avtal med Företaget, se gällande villkor för retur av produkter https://kruuse.com/sv-se/frontpage/service-reklamation/returvaror. Frakt och försäkring betalas av Köparen. Om Företagets undersökning visar att Produkten inte är defekt, returneras Produkten på Köparens bekostnad och risk. Om Produkten är bristfällig skickar Företaget på Företagets bekostnad och risk den reparerade Produkten eller en ersättningsprodukt till Köparen och övertar utbytta delar eller den bristfälliga Produkten. Utöver detta kan Köparen inte ställa några krav på Företaget på grund av bristfälliga Produkter.

Ångerrätt
Ånger av köp kan ske efter föregående avtal med Företaget, se gällande villkor för retur av produkter https://kruuse.com/sv-se/frontpage/service-reklamation/returvaror.

Produkter med särskilda villkor
Som utgångspunkt levereras sterila produkter med tre lagers förpackning, den primära, den sekundära och den tertiära förpackningen. Den primära förpackningen är den innersta som håller produkten steril. Den sekundära förpackningen håller den sterila produkten ren, medan det tredje lagret fungerar som skydd under transport. För att garantera att en produkt är steril vid tidpunkten för användning är Företaget inte skyldigt att ta sterila produkter i retur.
Vissa produkter kräver förvaring inom angivna temperaturer för att bevara hållbarheten. På dessa produkter finns en temperatursymbol på förpackningen. Eftersom Företaget inte har kontroll över vilka förhållanden som Produkten har förvarats under efter leverans, är Företaget inte skyldigt att returnera Produkten.
Vid specialtillverkade varor eller beställningsvaror erbjuder Företaget inte returrätt.

Ansvar
Alla leveranser från Företaget är uteslutande avsedda för veterinärbruk. Företaget ansvarar för Produkternas innehåll och juridiska riktighet, men kan i inget fall göras ansvarigt för användningen av Företagets Produkter, inklusive men inte begränsat till att Företagets Produkter inte används korrekt.  Företaget ansvarar således inte vare sig för  direkta, indirekta eller härledda förluster som Kunden drabbas av till följd av felaktig användning av Produkter. 
All produktinformation – oavsett om den kommer från Företaget eller någon av Företagets affärskontakter – inklusive information om vikt, dimensioner, kapacitet eller andra tekniska data i katalog, beskrivning, prospekt, annons m.m., är att betrakta som informativ och är endast förpliktigande i den omfattning som Företaget uttryckligen hänvisar till i offert och/eller orderbekräftelse. Specifika krav från Köparen är endast bindande i den omfattning som skriftligen bekräftats av Företaget.
Innehållet på Webbplatsen, korrespondens eller annan kontakt med Företaget utgör inte juridisk rådgivning av något slag.
Företaget ansvarar inte för någon referens, länk eller annan hänvisning till tredje part.

Ändringar
Företaget förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande göra ändringar av sina produkter om detta kan ske utan väsentlig ändring av avtalade tekniska specifikationer och utan väsentlig förändring av Produkternas form eller funktion.

Produktansvar
Ett eventuellt produktansvar, som omfattas av Lagen om produktansvar, avgörs i enlighet med detta. Om det ställs krav på produktansvar, som inte omfattas av Lagen om produktansvar, begränsas Företagets ansvar till leveransens värde. Det åligger Köparen att i varje enskilt fall noggrant följa de säkerhetsinstruktioner och annan information som överlämnats till Köparen. Alla tvivel om produktens användning, inklusive eventuella negativa effekter eller biverkningar, ska Köparen kontakta Företaget före produktens användning så att alla tvivel om produktens rätta användning kan klargöras innan användning.

Följdskador/indirekta förluster
Företaget är inte ansvarigt gentemot Köparen för någon form av följdskada eller indirekt förlust, som uppstår ur eller i samband med ett köpeavtal, som regleras av dessa Försäljnings- och Leveransvillkor, inklusive men inte begränsat till produktionsavbrott, förlust av intäkter, förlust av goodwill eller förlust av data.

Immateriella rättigheter
Alla immateriella rättigheter till produkterna och till material som Företaget utvecklar, utfärdar eller lämnar ut och/eller använder, inklusive erbjudanden, ritningar, förpackningar, vägledningar, reklammaterial, avbildningar, undervisningsmaterial, videor m.m., tillhör Företaget.
Köparen får inte ta bort eller ändra ett meddelande om upphovsrättigheter, varumärken, handelsnamn eller andra rättigheter till immateriella eller industriella rättigheter avseende produkterna, handelsnamnen eller andra rättigheter till immateriella eller industriella rättigheter från produkterna, programvaran och/eller andra saker från Företaget.
Förbud mot vidareförsäljning och användning gällande vissa ändamål
Produkter får inte säljas till personer, företag eller annan typ av organisation om det finns kännedom om eller misstanke om att dessa är relaterade till någon form av terrorist- eller drogaktivitet.
Produkter kan omfattas av lagstiftning och restriktioner och kan därför omfattas av restriktioner vid försäljning till länder/kunder som omfattas av export-/importförbud. Sådana restriktioner ska iakttas vid vidareförsäljning av Produkter till dessa länder/kunder. Produkter får inte säljas vidare om det finns tvivel eller misstanke om att Produkterna kan användas för ovan nämnda ändamål. Om Köparen har kännedom om eller misstänker att ovanstående villkor har överträtts, ska Köparen omedelbart meddela Företaget detta.

Force majeure
Företaget har rätt att annullera beställningar eller skjuta upp avtalad leverans av Produkter, och är i övrigt fritt från ansvar för eventuella felaktiga, bristfälliga eller försenade leveranser, helt eller delvis på grund av omständigheter som ligger utanför Företagets rimliga kontrollmöjligheter, såsom uppror, oroligheter, krig, terrorism, brand, offentliga föreskrifter, strejk, lockout, nedgång, brist på transportmedel, varubrist, sjukdom eller försening vid eller brister vid leveranser från leverantör, olycksfall i produktion eller provning, eller bristande energiförsörjning, epidemier, ovanliga naturhändelser, inklusive men inte uteslutande, storm och kraftig blåst, översvämning, hårt vinterväder, blixtnedslag, meteornedslag och vulkanutbrott. Samtliga av Köpares befogenheter upphävs eller bortfaller i sådana fall. Köparen kan varken vid annullering eller uppskjuten effektuering kräva skadestånd eller ställa några krav i övrigt mot Företaget.

Partiell ogiltighet
Om en eller flera av bestämmelserna i dessa försäljnings- och leveransvillkor är ogiltiga, olagliga eller ogenomförbara, ska ingen av de övriga bestämmelsernas giltighet, laglighet eller genomförbarhet påverkas eller försämras.

Tvister
Eventuella tvister mellan parterna, som härrör från eller i relation till ett köpeavtal som regleras av Leveransvillkoren, avgörs enligt dansk lag. Alla tvister som inte kan göras upp i godo ska tas upp i rätten enligt Företagets jurisdiktion.

Langeskov den 1/7 2021

KRUUSE Svenska AB
Havretoften 4
DK-5550 Langeskov
Tel: 018-489 97 00