Salgs- og leveringsbetingelser

Nedenfor finner du de generelle vilkårene for handel med KRUUSE NORGE A/S. Vi oppfordrer deg til å lese dem grundig før du gjennomfører et kjøp.

Bruksområde
Disse kjøpsvilkårene (heretter kalt «Betingelsene») gjelder for alle produkter som blir solgt av KRUUSE NORGE A/S (heretter kalt «Bedriften») eller dennes konsernselskap enhver kunde (heretter kalt «Kjøper»).
Med konsernselskap forstås selskap som direkte eller indirekte kontrolleres av KRUUSE NORGE A/S gjennom aksjebesittelse eller stemmerettigheter.
Salgs- og leveringsbetingelsene skal være gjensidig bindende for Bedriften og Kjøper, med mindre annet er uttrykkelig avtalt. Bedriften er ikke bundet av vilkår fremsatt av Kjøper som avviker fra salgs- og leveringsbetingelsene, med mindre slike vilkår er avtalt skriftlig mellom Bedriften og Kjøper. Bedriften er heller ikke bundet av vilkår fremsatt av Kjøper, selv om Bedriften ikke har gjort innsigelser mot slike vilkår.

Ordrebekreftelse
Kjøpstilbud er først akseptert når Kjøper har mottatt Bedriftens skriftlige, herunder elektroniske samtykke av tilbudet.

Priser
Alle priser på www.kruuse.com er i norske kroner (NOK) og er eksklusiv mva og/eller andre avgifter. Bedriften forbeholder seg retten til å regulere de avtalte prisene for ikke leverte produkter i tilfelle valutakursendringer, prisøkninger fra underleverandører, prisøkninger på materialer, endring i tollsatser, endringer i arbeidslønninger, statsinngrep eller lignende forhold.

Betaling
14 dager netto, med mindre annet er avtalt skriftlig mellom Bedriften og Kjøper.
Ved forsinket eller manglende betaling forbeholder Bedriften seg retten til å pålegge renter eller purregebyr etter renteloven, og for øvrig forfølge sitt krav.
Faktura sendes pr epost uten gebyr.

Tilgodehavende
Kreditnota sendes ut pr epost, og beløpet trekkes fra av Kjøper ved betaling av faktura. Såfremt samhandelen med Bedriften er opphørt, utbetales tilgodehavendet når betingelsene for dette er oppfylt:
• Alle skyldige poster er innfridd
• Bevis for bankkontoeierskap er Bedriften i hende; et slikt bevis kan være utskrift fra bank hvor kontonummer og kontoinnehaver fremgår, eller offisielt brevpapir hvor bankkontonummer og organisasjonsnummer fremgår. 

Levering og risikoens overgang
Produkter leveres CIP til Kjøpers adresse i NO*. CIP må tolkes i samsvar med Incoterms 2010.
*Kjøper betaler et fraktgebyr på kr 220,- dersom Kjøper bestiller produkter under fraktfri grense, som pr 27. april 2023 forutsetter et minimumskjøp på kr 2.500,-. Ekstra frakt kan tilkomme for leveranser med spesielle betingelser. Ved leveranser til Svalbard og andre områder uten fastlandstilgang vil det uavhengig av ordretotal påløpe frakt fra terminal på fastlandet og frem til mottaker. Dette vil etterfaktureres ved mottak av fraktfaktura fra transportør. Beløpet avhenger av størrelse og vekt på godset, og kan derfor ikke angis i forkant.

Forsinkelse
Hvis Bedriften ikke leverer til avtalt tid kan Kjøper skriftlig kreve levering og fastsette en endelig, rimelig frist for dette. Hvis levering ikke skjer innenfor denne fristen kan Kjøper skriftlig heve kjøpet, og det ytes ikke erstatning for dette.

Eiendomsforbehold
Bedriften forbeholder seg eiendomsretten til de leverte varene inntil betalingen har funnet sted.

Undersøkelsesplikt for mangler
Kjøper skal senest ved mottakelsen gjennomføre en grundig undersøkelse av om leveransen er i overensstemmelse med avtalen. Kjøper er forpliktet til straks og innen 8 dager å reklamere skriftlig på mangler som konstateres ved en slik undersøkelse, og Kjøper kan ikke senere påberope seg mangler som ble eller burde være konstatert ved denne undersøkelsen.

Mangler ved det leverte produktet
Krav vedrørende mangler, produktansvar eller andre krav om erstatning skal fremsettes skriftlig til Bedriften uten ugrunnet opphold.
Bedriftens eventuelle ansvar for mangler ved produktet opphører 12 måneder regnet fra produktets leveringstidspunkt, dog senest 8 dager etter at mangelen har vist seg, eller Kjøper burde ha konstatert mangelen uten å ha reklamert. Hvis Bedriften er ansvarlig for mangelen, er Bedriften forpliktet til å foreta avhjelping i form av reparasjon eller omlevering etter Bedriftens avgjørelse. Bedriften erstatter ikke utgifter til demontering, transport, montering og gjenoppretting.
Bedriftens ansvar omfatter kun mangler som oppstår under de forutsatte og/eller vanlige arbeidsforholdene og under korrekt bruk av materiellet. Ansvaret omfatter ikke mangler som skyldes årsaker som er oppstått etter at risikoen har gått over til Kjøper. Ansvaret omfatter for eksempel ikke mangler som skyldes mangelfullt vedlikehold og/eller reparasjon, uriktig montering og endringer foretatt uten Bedriftens skriftlige samtykke. Til slutt omfatter ikke ansvaret normal slitasje og alder.
Ved mangelinnsigelser skal Kjøper etter forutgående avtale med Bedriften, jf. gjeldende betingelser for retur av produkter https://kruuse.com/nn-no/frontpage/service-og-reklamasjon/returvarer. Frakt og forsikring betales av Kjøper. Viser Bedriftens undersøkelse at produktet ikke er mangelfullt, returneres produktet for Kjøpers regning og risiko. Hvis produktet er mangelfullt, sender Bedriften for Bedriftens regning og risiko det reparerte produktet eller et erstatningsprodukt til Kjøper og overtar utskiftede deler eller det mangelfulle produktet. I tillegg kan ikke Kjøper sette frem krav mot Bedriften som følge av mangelfulle produkter.

Angrerett
Angrerett på kjøp kan finne sted etter forutgående avtale med Bedriften, jf. gjeldende betingelser for retur av produkter https://kruuse.com/nn-no/frontpage/service-og-reklamasjon/returvarer.

Produkter med spesielle vilkår
Sterile produkter leveres i utgangspunktet med trelags-emballasje; den primære, den sekundære og den tertiære. Primæremballasjen er den innerste emballasjen som holder produktet sterilt. Den sekundære emballasjen holder det sterile produktet rent, mens det tredje laget fungerer som beskyttelse under transport. For å garantere at et produkt er sterilt ved brukstidspunktet, har ikke Bedriften plikt til å ta sterile produkter i retur.
Enkelte produkter krever oppbevaring innenfor angitte temperaturer for å holde seg. På disse produktene er det angitt et temperatursymbol på emballasjen. Siden Bedriften ikke har kontroll over hvilke forhold produktet har vært oppbevart under etter levering, har ikke Bedriften plikt til å ta produktet i retur.
Ved spesielt fremstilte varer eller bestillingsvarer yter ikke Bedriften returrett.

Ansvar
Alle leveranser fra Bedriften er utelukkende til veterinærbruk. Bedriften er ansvarlig for produktenes innhold og juridiske korrekthet, men kan ikke i noen tilfeller gjøres ansvarlig for bruken av Bedriftens produkter, herunder, men ikke begrenset til, at Bedriftens produkter ikke blir brukt korrekt. Bedriften er dermed ikke ansvarlig for verken direkte, indirekte eller avledede tap som Kjøper måtte lide som følge av feilaktig bruk av produkter. 
All produktinformasjon – uansett om den påvirker Bedriften eller én av Bedriftens forretningsforbindelser – herunder informasjon om vekt, dimensjoner, kapasitet eller andre tekniske data i katalog, beskrivelse, prospekt, annonse m.m., er å betrakte som orienterende, og er kun forpliktende i det omfang Bedriften uttrykkelig henviser til det i tilbud og/eller ordrebekreftelse. Spesifikke krav fra Kjøper er kun bindende i det omfang de er skriftlig bekreftet av Bedriften.
Innholdet på nettstedet, korrespondanse eller annen kontakt med Bedriften utgjør ikke juridisk rådgivning av noen art.
Bedriften er ikke ansvarlig for noen referanse, link eller annen henvisning til tredjepart.

Endringer
Foretaket forbeholder seg retten til å foreta endringer i produktene uten varsel, såfremt dette kan skje uten vesentlig å endre avtalte tekniske spesifikasjoner og uten vesentlig endring av produktenes form eller funksjon.

Produktansvar
Eventuelle produktansvar som er underlagt Lov om produktansvar skal avgjøres i henhold til dette. Dersom det reises krav om produktansvar som ikke er omfattet av Lov om produktansvar, begrenses Bedriftens ansvar til leveransens verdi. Kjøper er ansvarlig for å nøye følge sikkerhetsinstruksjonene og annen informasjon som gis til Kjøper i hvert tilfelle. Ved tvil om bruken av produktet, herunder eventuelle uheldige virkninger eller bivirkninger, skal Kjøper rette henvendelsen til Bedriften før bruk av produktet, slik at eventuelle tvil om produktets riktige bruk kan avklares før benyttelsen.

Følgeskader / indirekte tap
Bedriften er ikke ansvarlig overfor Kjøper for noen følgeskader eller indirekte tap som skyldes eller er i forbindelse med en kjøpsavtale som reguleres av disse salgs- og leveringsbetingelsene, inkludert, men ikke begrenset til, produksjonsavbrudd, inntektstap, tap av goodwill eller tap av data.

Immaterielle rettigheter
Alle immaterielle rettigheter til produktene og til materialer som Bedriften utvikler, utferdiger eller utleverer og/eller bruker, herunder også tilbud, tegninger, pakninger, veiledninger, reklamemateriell, avbildninger, undervisningsmateriale, videoer m.m., tilhører Bedriften.
Kjøperen kan ikke fjerne eller endre et varsel om opphavsrett, merker, handelsnavn eller andre rettigheter til immateriell eller industriell eiendom vedrørende produktene, handelsnavnene eller andre rettigheter til immateriell eller industriell eiendom fra produktene, programvaren og/eller andre forhold fra Bedriften.
Forbud mot videresalg og bruk til visse formål
Produkter må ikke selges til personer, bedrifter eller enhver annen form for organisasjon, såfremt det er kjennskap til eller mistanke om at disse er relatert til noen form for terrorist- eller narkotikaaktivitet.
Produkter kan være underlagt lovmessige reguleringer og restriksjoner, og kan derfor omfattes av restriksjoner ved salg til land/kunder som omfattes av eksport-/importforbud. Slike restriksjoner må overholdes ved videresalg av produkter til disse landene/kundene. Produkter må ikke videreselges hvis det er tvil eller mistanke om at produktene kan bli brukt til ovennevnte formål. Hvis Kjøper har kjennskap til eller mistanke om at betingelsene ovenfor er overtrådt, skal Kjøper umiddelbart varsle Bedriften om dette.

Force majeure
Bedriften har rett til å annullere ordre eller utsette avtalt levering av produkter, og er for øvrig fri for ansvar for enhver manglende, mangelfull eller forsinket levering som helt eller delvis skyldes omstendigheter som ligger utenfor Bedriftens rimelige kontrollmuligheter, som opprør, uroligheter, krig, terrorisme, brann, offentlige forskrifter, streik, lockout, slow-down, mangel på transportmidler, vareknapphet, sykdom eller forsinkelse ved eller mangler ved leveranser fra leverandør, uhell i produksjon eller testing, eller manglende energiforsyning, epidemier, usedvanlige naturbegivenheter, herunder, men ikke utelukket til, storm og kraftig vind, oversvømmelse, hardt vintervær, lynnedslag, meteornedslag og vulkanutbrudd. Samtlige Kjøpers rettigheter suspenderes eller bortfaller i slike tilfeller. Kjøper kan verken i tilfelle av annullering eller forsinket effektuering kreve skadeerstatning eller fremsette noe krav for øvrig mot Bedriften.

Delvis ugyldighet
Såfremt én eller flere av bestemmelsene i disse salgs- og leveringsbetingelsene kjennes ugyldige, ulovlige eller ugjennomførlige, skal ingen av de øvrige bestemmelsenes gyldighet, lovlighet eller gjennomførlighet påvirkes eller forringes av dette.

Tvister
Eventuelle tvister mellom partene som springer ut av eller i relasjon til en kjøpsavtale som reguleres av Leveringsbetingelsene, avgjøres etter dansk rett. Enhver tvist som ikke kan løses i minnelighet skal bringes inn for retten ved Bedriftens verneting.

Langeskov, 1/7 2021

KRUUSE NORGE A/S
Havretoften 4
DK-5550 Langeskov
Tlf. 64 90 75 00