Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser

Disse Salgs- og leveringsbetingelsene (”Salgs- og leveringsbetingelsene”) gjelder for alle leveranser av produkter og/eller tjenester (”Produkter”) fra Jørgen Kruuse A/S eller dennes konsernselskaper (enkeltvis betegnet som ”Kruuse”) til enhver kunde (”Kjøper”). Med konsernselskaper forstås selskaper som direkte eller indirekte kontrolleres av Jørgen Kruuse A/S gjennom aksjebesittelse eller stemmerett.

Salgs- og leveringsbetingelsene er gjensidig bindende for Kruuse og Kjøper, med mindre noe annet er uttrykkelig avtalt. Kruuse er ikke bundet av vilkår fremsatt av Kjøper, og som avviker fra Salgs- og leveringsbetingelsene, med mindre disse vilkårene er avtalt skriftlig mellom Kruuse og Kjøper. Kruuse er heller ikke bundet av vilkår som er fremsatt av Kjøper, selv om Kruuse ikke har gjort innsigelser mot slike vilkår.

1. Ordrebekreftelse
Kjøpstilbud blir først akseptert når Kjøper har mottatt Kruuses skriftlige aksept av tilbudet. Dette omfatter også elektronisk aksept.

2. Levering og overgang av risiko 
Produkter leveres CIP Kjøpers adresse. Kjøper betaler imidlertid frakt i tilfeller der Kjøper bestiller produkter under grensen for fraktfritt beløp, jf. gjeldende betingelser for fraktfrie leveranser. CIP skal fortolkes i samsvar med Incoterms 2010.

3. Forsinkelse 
Dersom Kruuse ikke leverer til avtalt tid, kan Kjøper skriftlig kreve levering og fastsette en endelig, rimelig frist for dette. Hvis levering ikke skjer innenfor denne fristen, kan Kjøper skriftlig heve kjøpet. Et ev. erstatningskrav mot Kruuse er begrenset i henhold til pkt. 13 og pkt. 14.

4. Retur av produkter
Retur av varer kan finne sted etter forutgående avtale med Kruuse og jf. gjeldende betingelser for retur av produkter.
Du kan ikke returnere:
    - varer vi har skaffet spesielt til deg (99' nummer og andre skaffevarer)
    - sterile varer
    - varer med krav om oppbevaring innenfor angitt temperaturintervall

4.a. Produkter med spesielle betingelser
I utgangspunktet leveres sterile produkter med 3 lag emballasje; den primære, den sekundære og den tertiære emballasjen. Den primære emballasjen er den innerste, og den som holder produktet sterilt. Den sekundære emballasjen holder det sterile produktet rent, mens det tredje laget fungerer som beskyttelse under transport. For å garantere at et produkt er sterilt ved anvendelsestidspunktet har KRUUSE dessverre ikke mulighet til å ta denne type produkter i retur.
Enkelte produkter krever lagring innenfor spesifiserte temperaturer for å holde seg. På disse produktene er det angitt et temperatursymbol på emballasjen. Dessverre har KRUUSE ikke mulighet til å ta disse produktene i retur ettersom vi ikke har kontroll over hvilke temperaturer produktet har blitt oppbevart under etter at vi har levert dette til en kunde.

5. Priser 
Priser for Produkter er eksklusive mva. og/eller andre avgifter. Kruuse forbeholder seg retten til å regulere avtalte priser for ikke-leverte Produkter i tilfelle valutakursendringer, prisøkninger fra underleverandører, prisøkninger for materialer, endring i tollsatser, endringer i arbeidslønninger, myndighetsinngrep eller lignende forhold.

6. Eiendomsforbehold
Kruuse forbeholder seg eiendomsretten til de leverte varene inntil betaling har funnet sted.

7. Emballasje 
Engangsemballasje er inkludert i avtalte priser og godtgjøres ikke ved eventuell retur. Flergangsemballasje er ikke inkludert i prisen, men godskrives Kjøper ved fraktfri retur i uskadet stand i samsvar med Kruuses anvisninger. 

8. Betalingsvilkår
14 dager netto så sant ikke annet er avtalt skriftlig mellom KRUUSE og Kjøper
 
Fakturering
Faktura sendes pr epost kostnadsfritt
 
Tilgodehavende
Kreditnota sendes pr epost, og trekkes fra ved neste innbetaling av etterfølgende faktura. Om samarbeidet med KRUUSE har opphørt utbetales tilgodehavende så sant betingelsene for dette er oppfylt:
• Alle utestående poster er innfridd
• Bevis for kontoeierskap er KRUUSE i hende; et slikt bevis kan være utskrift fra bank hvor bankkontonummer og kontoeier fremgår eller et offisielt brevpapir som angir kontonummer og organisasjonsnummer

9. Produktinformasjon
All produktinformasjon – uansett om den kommer fra Kruuse eller en av Kruuses forretningsforbindelser – deriblant informasjon om vekt, dimensjoner, kapasitet eller andre tekniske data i katalog, beskrivelse, prospekt, annonse m.m., er å betrakte som retningsgivende, og er kun forpliktende i det omfang Kruuse uttrykkelig opplyser om dette i tilbud og/eller ordrebekreftelse. Spesifikke krav fra Kjøper er bare bindende i den grad de er bekreftet skriftlig av Kruuse.

10. Endringer 
Kruuse forbeholder seg rett til å foreta endringer i sine produkter uten varsel, dersom dette kan skje uten at de avtalte tekniske spesifikasjonene endres i vesentlig grad og uten vesentlig endring av Produktenes form eller funksjon.

11. Undersøkelsesplikt for mangler 
Senest ved mottaket har Kjøper plikt til å foreta en grundig undersøkelse av om leveransen er i samsvar med det som er avtalt. Kjøper er forpliktet til straks og senest innen 8 dager å reklamere skriftlig over mangler som påvises ved en slik undersøkelse, og Kjøper kan ikke senere påberope seg mangler som ble eller burde vært påvist ved denne undersøkelsen.

12. Mangler ved det leverte produktet 
Krav vedrørende mangler, forsinkelse, produktansvar eller andre krav om erstatning skal fremsettes skriftlig til Kruuse uten ugrunnet opphold.

Kruuses eventuelle ansvar for mangler ved produktet opphører 12 måneder regnet fra tidspunktet produktet ble levert, og uansett senest 8 dager etter at mangelen er fremkommet, eller etter at kjøper burde ha konstatert mangelen uten å ha reklamert. Hvis Kruuse er ansvarlig for mangelen, er Kruuse forpliktet til å foreta utbedring i form av reparasjon eller ny levering, alt etter hva Kruuse beslutter. Kruuse erstatter ikke utgifter til demontering, transport, montering og sammensetning, og ansvaret er dessuten begrenset i henhold til pkt. 13 og pkt. 14.

Kruuses ansvar omfatter bare mangler som oppstår under forutsatte og/eller normale arbeidsforhold og under korrekt bruk av materialet. Ansvaret omfatter ikke mangler som skyldes årsaker som er oppstått etter at risikoen er overgått til Kjøperen. Ansvaret omfatter for eksempel ikke mangler som skyldes mangelfullt vedlikehold og/eller reparasjon, uriktig montering og endringer foretatt uten Kruuse’ skriftlige samtykke. Endelig omfatter ansvaret ikke normal slitasje og elde.

Hvis det reises innsigelse om mangler skal Kjøper etter forutgående avtale med Kruuse sende Produktet til Kruuse vedlagt en følgeseddel med angivelse av den påståtte mangelen samt Kruuse ordrenummer. Frakt og forsikring betales av Kjøper. Hvis Kruuses undersøkelse avdekker at Produktet ikke er mangelfullt, returneres Produktet for Kjøpers regning og risiko. Dersom Produktet er mangelfullt, sender Kruuse for Kruuses regning og risiko det reparerte Produktet eller et erstatningsprodukt til Kjøper og overtar utskiftede deler eller det mangelfulle Produktet. Utover dette kan Kjøper ikke reise krav mot Kruuse som følge av mangelfulle Produkter.

13. Produktansvar 
Et eventuelt produktansvar som er omfattet av Lov om produktansvar, avgjøres i henhold til denne. Dersom det reises krav om produktansvar som ikke omfattes av Lov om produktansvar, begrenses Kruuses ansvar til leveransens verdi. Det påligger Kjøper i hvert enkelt tilfelle å nøye følge sikkerhetsinstruksjoner og annen informasjon som er overlevert til kjøper. Ved enhver tvil om produktets bruk, også eventuelle uheldige virkninger eller bivirkninger, skal kjøper rette en henvendelse til Kruuse før produktet tas i bruk, slik at enhver tvil om riktig bruk av produktet kan avklares før anvendelse.

14. Følgeskader/Indirekte tap 
Kruuse er ikke ansvarlig overfor Kjøper for noen form for følgeskader eller indirekte tap som måtte oppstå fra eller i tilknytning til en kjøpsavtale som reguleres av disse Salgs- og leveringsbetingelsene, deriblant, men ikke begrenset til produksjonsavbrudd, tapt fortjeneste, tapt goodwill eller tap av data. Dette gjelder ikke dersom Kruuse har opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt. 

15. Ansvar ved direktekrav 
Kjøper er selv ansvarlig for å håndtere reklamasjoner som fremsettes av Kjøpers kunde i tilfelle videresalg av varer. Dersom Kjøpers kunde fremsetter krav direkte mot Kruuse – uansett årsak – plikter Kjøper å dekke dokumenterte merkostnader dette påfører Kruuse, herunder, men ikke begrenset til, at Kjøpers kunde kan påberope seg reklamasjonsfrister som avviker fra det som følger mellom Kruuse og Kjøper i denne avtalen.  

15. Opphavsrett 
All opphavsrett til produktene og til ting som Kruuse utvikler, tilvirker eller utleverer og/eller bruker, deriblant tilbud, tegninger, pakninger, veiledninger, reklamemateriell og avbildninger, tilhører Kruuse. Kjøper skal ikke fjerne eller endre en merknad om opphavsrett, merker, handelsnavn eller andre rettigheter til intellektuell eller industriell eiendom vedrørende produktene, handelsnavnene eller andre rettigheter til intellektuell eller industriell eiendom fra produktene, programvaren og/eller andre ting fra Kruuse.

16. Forbud mot videresalg og bruk til visse formål
Produkter skal ikke selges til personer, virksomheter eller noen annen form for organisasjon dersom det er kjennskap til eller mistanke om at disse er knyttet til noen form for terrorist- eller narkotikaaktivitet.

Produkter kan være omfattet av lovmessige reguleringer og restriksjoner, og kan derfor være omfattet av restriksjoner ved salg til land/kunder omfattet av eksport-/importforbud. Slike restriksjoner skal overholdes ved videresalg av Produkter til slike land/kunder. Produkter skal ikke videreselges hvis det er tvil eller mistanke om at Produktene kan bli brukt til de ovennevnte formålene. Hvis Kjøper har kjennskap til eller mistanke om at betingelsene ovenfor ikke vil bli overholdt, skal Kjøper straks melde fra til Kruuse om dette.

17. Force majeure 
Kruuse har rett til å annullere ordrer eller utsette avtalt levering av Produkter, og har i øvrige henseende ikke ansvar for uteblitt, mangelfull eller forsinket levering som helt eller delvis skyldes omstendigheter som ligger utenfor Kruuses rimelige kontroll, som blant annet opprør, uroligheter, krig, terrorisme, brann, offentlige forskrifter, streiker, lockout, slow-down, mangel på transportmidler, vareknapphet, sykdom eller forsinkelse ved eller mangler ved leveranser fra leverandør, uhell i produksjon eller utprøving, eller manglende energiforsyning, epidemier, uvanlige naturbegivenheter, deriblant, men ikke begrenset til, storm og kraftig vind, oversvømmelse, hardt vintervær, lynnedslag, meteornedslag og vulkanutbrudd. Samtlige av Kjøpers beføyelser suspenderes eller bortfaller i slike tilfelle. Kjøper kan hverken ved annullering eller utsatt effektuering kreve skadeserstatning eller fremsette andre krav mot Kruuse.

18. Delvis ugyldighet
Dersom en eller flere av bestemmelsene i disse Salgs- og leveringsbetingelsene kjennes ugyldige, ulovlige eller ugjennomførlige, skal ingen av de øvrige bestemmelsenes gyldighet, lovlighet eller gjennomførlighet påvirkes eller forringes av dette.

19. Tvister 
Eventuelle tvister mellom partene som springer ut fra eller er tilknyttet en kjøpsavtale som reguleres av Leveringsbetingelsene, avgjøres etter norsk rett. Enhver tvist som ikke kan løses i minnelighet skal bringes inn for retten ved Kruuses verneting.

Drøbak, 12. januar 2016

KRUUSE Norge AS
CO ECIT Råd & Regnskap AS – Avd. Drøbak
Seiersten Sentrum 3
1443 Drøbak