Salgs- og leveringsbetingelser

Nedenfor kan du finde de generelle vilkår for handel med JØRGEN KRUUSE A/S. Vi opfordrer til, at du læser dem grundigt igennem, inden du gennemfører et køb.

Anvendelse
Disse handelsbetingelser (herefter kaldet ”Betingelserne”) gælder for alle produkter, der bliver solgt af JØRGEN KRUUSE A/S (herefter kaldet ”Virksomheden”) eller dennes koncernselskaber til enhver kunde (herefter kaldet ”Køber”).
Ved koncernselskaber forstås selskaber, der direkte eller indirekte kontrolleres af JØRGEN KRUUSE A/S gennem aktiebesiddelse eller stemmerettigheder.
Salgs- og Leveringsbetingelserne skal være gensidigt bindende for Virksomheden og Køber, med mindre andet er udtrykkeligt aftalt. Virksomheden er ikke bundet af vilkår fremsat af Køber, som afviger fra Salgs- og Leveringsbetingelserne, med mindre sådanne vilkår er aftalt skriftligt mellem Virksomheden og Køber. Virksomheden er heller ikke bundet af vilkår fremsat af Køber, selv om Virksomheden ikke har gjort indsigelse mod sådanne vilkår.

Ordrebekræftelse
Købstilbud er først accepteret, når Køber har modtaget Virksomhedens skriftlige, herunder elektroniske, accept af tilbuddet.

Priser
Alle priser på www.kruuse.com er i danske kroner (DKK) og er eksklusiv moms og/eller andre afgifter. Virksomheden forbeholder sig ret til at regulere de aftalte priser for ikke leverede Produkter i tilfælde af valutakursændringer, prisforhøjelser fra underleverandører, prisstigninger for materialer, ændring i toldsatser, ændringer i arbejdslønninger, statsindgreb eller lignende forhold.

Betaling
14 dage netto, med mindre andet er aftalt skriftlig mellem Virksomheden og Køber.
Ved forsinket eller manglende betaling forbeholder Virksomheden sig ret til at pålægge renter eller rykkergebyr efter renteloven og i øvrigt forfølge sit krav.
Faktura sendes pr. e-mail uden gebyr.

Tilgodehavende
Kreditnota udsendes pr. e-mail og fratrækkes af Kunden ved betaling af efterfølgende faktura. Såfremt samhandlen med Virksomheden er ophørt, udbetales tilgodehavendet, når betingelserne herfor er opfyldt:
• Alle skyldige poster er indfriet
• Bevis for bankkontoejerskab er Virksomheden i hænde; et sådant bevis kan være udskrift fra bank, hvor konto nr. og konto-indehaver fremgår eller officielt brevpapir, hvor bankkonto nr. og CVR fremgår.

Levering og risikoens overgang
Produkter leveres CIP Købers adresse i DK*. CIP skal fortolkes i overensstemmelse med Incoterms 2010.
*Køber betaler fragtgebyr på 89,- DKK, hvor Køber bestiller produkter under den fragtfri grænse, som pr. 27. april 2023 forudsætter et køb på minimum kr. 1.200,- DKK. Der kan tillægges ekstra fragt ved leveringer med særlige vilkår.

Forsinkelse
Såfremt Virksomheden ikke leverer til aftalt tid, kan Køber skriftligt kræve levering og fastsætte en endelig, rimelig frist herfor. Sker levering ikke inden for denne frist kan køber skriftligt hæve købet og der ydes ikke erstatning herfor.

Ejendomsforbehold
Virksomheden forbeholder sig ejendomsretten til de leverede varer, indtil betaling har fundet sted.

Undersøgelsespligt for mangler
Det påhviler Køber senest ved modtagelsen at foretage en grundig undersøgelse af, om leverancen er i overensstemmelse med det aftalte. Køber er forpligtet til straks og inden 8 dage at reklamere skriftligt over mangler, der konstateres ved en sådan undersøgelse, og Køberen kan ikke senere påberåbe sig mangler, der blev eller burde være konstateret ved denne undersøgelse.

Mangler ved det leverede produkt
Krav vedrørende mangler, produktansvar eller andre krav om erstatning skal fremsættes skriftligt til Virksomheden uden ugrundet ophold.
Virksomhedens eventuelle ansvar for mangler ved produktet ophører 12 måneder regnet fra produktets leveringstidspunkt, dog senest 8 dage efter, at manglen har vist sig, eller Køber burde have konstateret manglen, uden at have reklameret. Hvis Virksomheden  er ansvarlig for manglen, er Virksomheden forpligtet til at foretage afhjælpning i form af reparation eller omlevering efter Virksomhedens afgørelse. Virksomheden erstatter ikke udgifter til adskillelse, demontering, transport, montering og retablering.
Virksomhedens ansvar omfatter kun mangler, som opstår under de forudsatte og/eller sædvanlige arbejdsforhold og under korrekt anvendelse af materiellet. Ansvaret omfatter ikke mangler, som skyldes årsager, opstået efter at risikoen er gået over til Køberen. Ansvaret omfatter for eksempel ikke mangler, der skyldes mangelfuld vedligeholdelse og/eller reparation, urigtig montering og ændringer foretaget uden Virksomhedens  skriftlige samtykke. Endelig omfatter ansvaret ikke normal slitage og ælde.
Ved mangelindsigelser skal Køber efter forudgående aftale med Virksomheden, jf. gældende betingelser for returnering af produkter. Fragt og forsikring betales af Køber. Viser Virksomhedens  undersøgelse, at Produktet ikke er mangelfuldt, returneres Produktet for Købers regning og risiko. Såfremt Produktet er mangelfuldt, sender Virksomheden for Virksomhedens  regning og risiko det reparerede Produkt eller et erstatningsprodukt til Køber og overtager udskiftede dele eller det mangelfulde Produkt. Herudover kan Køber ikke rejse krav mod Virksomheden som følge af mangelfulde Produkter.

Fortrydelse
Fortrydelse af køb kan finde sted efter forudgående aftale med Virksomheden, jf. gældende betingelser for returnering af produkter.

Produkter med særlige vilkår
I udgangspunktet leveres Sterile Produkter med 3 lags emballage; den primære, den sekundære og den tertiære emballage. Den primære emballage er den inderste, som holder produktet steril. Den sekundære emballage holder det Sterile Produkt rent, mens det tredje lag fungerer som beskyttelse under transport. For at kunne garantere et produkt er sterilt ved anvendelsestidspunktet, har Virksomheden ikke pligt til at tage Sterile Produkter retur.
Visse produkter kræver opbevaring indenfor angivne temperaturer for at kunne holde sig. På disse produkter er der angivet et temperatursymbol på emballagen. Da Virksomheden ikke har kontrol over hvilke forhold Produktet har været opbevaret under efter levering, har Virksomheden har ikke pligt til at Produktet retur.
Ved specielt fremstillede varer eller bestillingsvarer yder Virksomheden ikke returret.

Ansvar
Alle leverancer fra Virksomheden er udelukkende til veterinært brug. Virksomheden er ansvarlig for Produkternes indhold og juridiske korrekthed, men kan i intet tilfælde gøres ansvarlig for anvendelsen af Virksomhedens Produkter, herunder men ikke begrænset til at Virksomhedens Produkter ikke bliver anvendt korrekt. Virksomheden er således ikke ansvarlig for hverken direkte, indirekte eller afledte tab, som Kunden måtte lide som følge af fejlagtig anvendelse af Produkter. 
Enhver produktinformation – uanset om den hidrører fra Virksomheden eller en af Virksomhedens  forretningsforbindelser – herunder information om vægt, dimensioner, kapacitet eller andre tekniske data i katalog, beskrivelse, prospekt, annonce m.v., er at betragte som orienterende, og er kun forpligtende i det omfang, Virksomheden udtrykkeligt henviser hertil i tilbud og/eller ordrebekræftelse. Specifikke krav fra Køber er kun bindende i det omfang, de er skriftligt bekræftet af Virksomheden.
Indholdet på Hjemmesiden, korrespondance eller anden kontakt med Virksomheden udgør ikke juridisk rådgivning af nogen art.
Virksomheden er ikke ansvarlig for nogen reference, link eller anden henvisning til tredjepart.

Ændringer
Virksomheden forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i sine produkter, såfremt dette kan ske uden væsentligt at ændre aftalte tekniske specifikationer og uden væsentlig ændring af Produkternes form eller funktion.

Produktansvar
Et eventuelt produktansvar, som er omfattet af Lov om produktansvar, afgøres i henhold hertil. Såfremt der rejses krav om produktansvar, som ikke er omfattet af Lov om produktansvar, begrænses Virksomhedens ansvar til leverancens værdi. Det påhviler Køberen i hvert enkelt tilfælde nøje at følge de sikkerhedsinstruktioner og anden information, som er overgivet til Køber. Ved enhver tvivl om produktets anvendelse, herunder eventuelle uheldige virkninger eller bivirkninger, skal Køber rette henvendelse til Virksomheden inden produktets anvendelse, således at enhver tvivl om produktets rette anvendelse kan afklares inden benyttelsen.

Følgeskader/Indirekte tab
Virksomheden er ikke ansvarlig over for Køber for nogen form for følgeskader eller indirekte tab, som måtte udspringe af eller i relation til en købsaftale, som reguleres af disse Salgs- og Leveringsbetingelser, herunder, men ikke begrænset til, produktionsafbrydelse, tab af indtjening, tab af goodwill eller tab af data.

Intellektuelle rettigheder
Alle intellektuelle rettigheder til produkterne og til materialer som Virksomheden udvikler, udfærdiger eller udleverer og/eller bruger, herunder også tilbud, tegninger, pakninger, vejledninger, reklamemateriale, afbildninger, undervisningsmaterialer, videoer m.v., tilhører Virksomheden.
Køber må ikke fjerne eller ændre en meddelelse om ophavsrettigheder, mærker, handelsnavne eller andre rettigheder til intellektuel eller industriel ejendom vedrørende produkterne, handelsnavnene eller andre rettigheder til intellektuel eller industriel ejendom fra produkterne, softwaren og/eller andre ting fra Virksomheden.
Forbud mod videresalg og brug til visse formål
Produkter må ikke sælges til personer, virksomheder eller enhver anden form for organisation, såfremt der er kendskab til eller mistanke om, at disse er relaterede til nogen form for terrorist- eller narkotikaaktivitet.
Produkter kan være omfattet af lovmæssige reguleringer og restriktioner, og kan derfor være omfattet af restriktioner ved salg til lande/kunder omfattet af eksport-/importforbud. Sådanne restriktioner skal overholdes ved videresalg af Produkter til disse lande/kunder. Produkter må ikke videresælges, såfremt der er tvivl eller mistanke om, at Produkterne kan blive brugt til ovennævnte formål. Hvis Køber har kendskab til eller mistanke om, at ovennævnte betingelser er blevet overtrådt, skal Køber straks give Virksomheden  meddelelse herom.

Force majeure
Virksomheden er berettiget til at annullere ordrer eller udskyde aftalt levering af Produkter, og er i øvrigt fri for ansvar for enhver manglende, mangelfuld eller forsinket levering, der helt eller delvist skyldes omstændigheder, som ligger uden for Virksomhedens rimelige kontrolmuligheder, såsom oprør, uroligheder, krig, terrorisme, brand, offentlige forskrifter, strejke, lockout, slow-down, mangel på transportmidler, vareknaphed, sygdom eller forsinkelse ved eller mangler ved leverancer fra leverandør, uheld i produktion eller afprøvning, eller manglende energiforsyning, epidemier, usædvanlige naturbegivenheder, herunder men ikke udelukket til, storm og kraftig blæst, oversvømmelse, hårdt vintervejr, lynnedslag, meteornedslag og vulkanudbrud. Samtlige Købers beføjelser suspenderes eller bortfalder i sådanne tilfælde. Køber kan hverken i tilfælde af annullering eller udskudt effektuering kræve skadeserstatning eller fremsætte noget krav i øvrigt mod Virksomheden.

Delvis ugyldighed
Såfremt en eller flere af bestemmelserne i disse salgs- og leveringsbetingelser kendes ugyldige, ulovlige eller uigennemførlige, skal ingen af de øvrige bestemmelsers gyldighed, lovlighed eller gennemførlighed påvirkes eller forringes deraf.

Tvister
Eventuelle tvister mellem parterne, som udspringer af eller i relation til en købsaftale, som reguleres af Leveringsbetingelserne, afgøres efter dansk ret. Enhver tvist som ikke kan løses i mindelighed, skal indbringes for retten ved Virksomhedense værneting.

Langeskov, den 1/7-2021

JØRGEN KRUUSE A/S
Nordic Sales
Havretoften 4
DK-5550 Langeskov
Tlf. +45 7214 1414