Ogólne warunki sprzedaży i dostawy


Niniejsze Warunki sprzedaży i dostawy („Warunki sprzedaży i dostawy”) mają zastosowanie do wszelkich dostaw produktów i/lub usług („Produkty”) realizowanych przez KRUUSE lub przez spółki z nim stowarzyszone (odrębnie zwane dalej „grupą KRUUSE”) na rzecz jakiegokolwiek klienta (Nabywca).

Zwrot „spółki stowarzyszona” oznacza spółki bezpośrednio lub pośrednio powiązane z KRUUSE udziałami lub prawami głosu.

O ile nie uzgodniono wyraźnie inaczej, Warunki sprzedaży i dostawy są wzajemnie wiążące dla KRUUSE i Nabywcy. KRUUSE nie będzie związany jakimikolwiek warunkami przedstawionymi przez Nabywcę, które różnią się od niniejszych Warunków sprzedaży i dostawy, chyba że takie warunki zostały uzgodnione pisemnie pomiędzy KRUUSE i Nabywcą. Podobnie, KRUUSE nie będzie związany jakimikolwiek warunkami przedstawionymi przez Nabywcę nawet jeśli nie zgłosił sprzeciwu wobec takich warunków.

1. Potwierdzenie zamówienia
Zamówienie zakupu nie zostało zaakceptowane dopóki Nabywca nie otrzymał pisemnej akceptacji oferty przez KRUUSE, włączając w to zawiadomienie przesłane w formie elektronicznej.
KRUUSE pozwoli sobie dopasować zamówione ilości do naszych standardowych rozmiarów opakowań.

2. Dostawa i przeniesienie ryzyka
Dostawa Produktu zostanie wykonana CIP do najbliższego terminalu Nabywcy  lub CIP do drzwi. W przypadku kosztów przewozu przekraczających 5% całkowitej wartości zamówienia, Nabywca zostanie zafakturowany za kwotę kosztów przewozu przekraczającą 5%. Nabywca zostanie zafakturowany za wszelkie koszty przewozu i ubezpieczenia związane z produktami niebezpiecznymi wymagającymi specjalnego pakowania i transportu.
Warunki CIP interpretowane są w rozumieniu Incoterms 2010 mających zastosowanie w dniu zawarcia umowy sprzedaży.
Do zamówień poniżej 5000 zł  netto dolicza się koszty transportu w wysokości 150 zł netto. Do zamówień powyżej 5000 zł netto dolicza się koszty transportu w wysokości 20 zł netto.

3. Opóźnienie
W przypadku niezrealizowanie przez KRUUSE dostawy w uzgodnionym terminie, Nabywca może zażądać na piśmie wykonania dostawy wyznaczając na to ostateczny rozsądny termin.
Jeżeli dostawa nie zostanie wykonana w tym odroczonym terminie, Nabywca upoważniony jest do pisemnego anulowania zakupu. Wszelkie roszczenia odszkodowawcze dochodzone od KRUUSE podlegają ograniczeniom zgodnie z ustępami 13 i 14.

4. Zwrot towaru
Towar (Produkty) może zostać zwrócony z zastrzeżeniem uprzedniej umowy z KRUUSE i zgodnie z warunkami mającymi zastosowanie do zwrotu towaru.

Ogólne Warunki Zwrotów:
- Zwroty mogą być dokonywane wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu.
- Praktyki weterynaryjne dokonują zwrotu do Hurtowni Weterynaryjnej, w której dokonały zakupu towaru.
- Zwrot towarów przez Hurtownię Weterynaryjną możliwy jest jedynie za zgodą KRUUSE Polska.

Warunki, które muszą być spełnione w przypadku zwrotu towaru:
- Zwrotu towaru można dokonać w terminie 30 dni od daty jego otrzymania, w przeciwnym wypadku opłata manipulacyjna wynosi 10% wartości zwracanego towaru.
- Zwracany towar musi być oryginalnie zapakowany, nienoszący żadnych śladów użytkowania, nadający się do dalszej odsprzedaży. Do towaru należy dołączyć kopię Faktury VAT.
- Towar musi być zwracany na koszt nadawcy.
- Nie dopuszcza się zwrotu towaru specjalistycznego, zamawianego pod konkretnego Klienta.
- Do zwracanego towaru powinien być dołączony formularz.

5. Ceny
Ceny Produktów nie zawierają podatku VAT i/lub innych opłat. KRUUSE zastrzega sobie prawo dostosowania ustalonych cen niedostarczonych Produktów w przypadku dostosowania kursów wymiany, podwyżki cen podwykonawców, podwyżki kosztów materiałów, dostosowania stawek celnych, dostosowania wynagrodzeń, interwencji rządu lub w podobnych przypadkach.

6. Zachowanie prawa własności
KRUUSE zachowuje prawo własności dostarczonego towaru (Produktów) do czasu dokonania płatności.

7. Opakowania
Uzgodnione ceny obejmują koszt bezzwrotnych opakowań, który nie będzie zwracany w przypadku zwrotu tych opakowań. Cena nie obejmuje opakowań przeznaczonych do powtórnego użytku ale jeśli niezniszczone opakowania zostaną zwrócone z opłaconymi kosztami zwrotu i przy uwzględnieniu instrukcji KRUUSE, koszty opakowań zostaną uznane na koncie Nabywcy.

8. Warunki płatności
Płatność dokonywana jest bez potrąceń natychmiast po otrzymaniu towaru (Produktów) z uwzględnieniem wcześniej uznanych terminów odroczenia płatności, o ile KRUUSE i Nabywca nie uzgodnili na piśmie. Wszelkie opłaty bankowe związane z przelewem płatności pokrywa kupujący. Od płatności zaległych naliczane będą odsetki za zwłokę w wysokości 1% od dnia wymagalności i opłata za ponaglenie w wysokości 20 zł netto. Konto klienta zostanie czasowo zablokowane i uruchomione ponownie dopiero po uregulowaniu całej należności i opłat.

9. Informacja o Produkcie
Wszelkie informacja o produkcie, bez względu na to, czy pochodzą od KRUUSE czy od jednego ze współpracowników KRUUSE, obejmujące informacje na temat wagi, wymiarów, objętości i pozostałe dane techniczne podane w katalogach, specyfikacjach, prospektach lub reklamach itp. mają charakter informacyjny i obowiązują jedynie w zakresie, w jakim zostaną wyraźnie powołane w ofertach lub potwierdzeniach zamówienia KRUUSE. Szczególne wymogi Nabywcy obowiązują jedynie w zakresie, w jakim zostaną potwierdzone na piśmie przez KRUUSE.

10. Zmiany
KRUUSE zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do swoich produktów bez powiadamiania, gdzie takie zmiany mogą nastąpić, bez istotnych zmian uzgodnionych specyfikacji technicznych i bez istotnych zmian wzoru lub funkcji Produktów.

11. Obowiązek kontroli jakości
Nie później niż przy odbiorze towaru (Produktów) Nabywca powinien dokładnie sprawdzić, czy dostawa jest zgodna z umową. Nabywca niezwłocznie, w ciągu 8 dni zgłasza na piśmie reklamację dotyczącą wad lub usterek, które mogą zostać stwierdzone w trakcie takiej kontroli; ponadto, w późniejszym terminie Nabywca nie może zgłaszać reklamacji w sprawie wad lub usterek stwierdzonych lub wad lub usterek, które powinny zostać stwierdzone w trakcie kontroli.

12. Wady lub usterki dostarczonych Produktów
Roszczenia dotyczące wad lub usterek, opóźnień, odpowiedzialności produktowej lub inne roszczenia za szkody muszą być zgłaszane do KRUUSE na piśmie bez nieuzasadnionej zwłoki.
Odpowiedzialność KRUUSE lub spółek z grupy KRUUSE nie obejmuje wad lub usterek powstałych wskutek okoliczności, które mają miejsce po przejściu prawa własności na Nabywcę.
Wobec tego, odpowiedzialność KRUUSE nie obejmuje na przykład wad lub usterek spowodowanych niewłaściwą konserwacją i/lub naprawą, nieprawidłową instalacją lub modernizacją dokonaną bez pisemnej zgody KRUUSE. Ponadto, odpowiedzialność KRUUSE nie obejmuje zwykłego zużycia.

13. Odpowiedzialność produktowa
We wszystkich przypadkach na Nabywcy spoczywa odpowiedzialność za ścisłe stosowanie się do instrukcji bezpieczeństwa i innych informacji przekazanych Nabywcy. W razie jakichkolwiek wątpliwości odnośnie stosowania produktu, w tym wszelkich niefortunnych skutków lub efektów ubocznych, obowiązkiem Nabywcy jest zwrócić się do KRUUSE przed zastosowaniem Produktu w celu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości odnośnie prawidłowego stosowania Produktu przed jego zastosowaniem.

14. Szkody wtórne/straty pośrednie
Nabywca nie może obciążyć KRUUSE odpowiedzialnością za jakiegokolwiek rodzaju szkody wtórne lub straty pośrednie, które mogą wyniknąć z lub w związku z umową sprzedaży uregulowaną niniejszymi Warunkami sprzedaży i dostawy, w tym za przerwy w produkcji, utratę przychodów, utratę goodwill lub utratę danych.

15. Własność intelektualna
Wszelkie prawa własności intelektualnej do produktów i przedmiotów opracowanych, wydanych lub przekazanych i/lub wykorzystywanych przez KRUUSE lub spółki z grupy KRUUSE, w tym oferty, rysunki, opakowania, instrukcje obsługi, materiały reklamowe i materiały zdjęciowe pozostają własnością KRUUSE lub spółek z grupy KRUUSE.
Nabywcy nie wolno usunąć ani zmienić jakiejkolwiek informacji dotyczącej praw autorskich, oznaczeń, nazw handlowych, lub innych praw własności intelektualnej lub przemysłowej związanych z produktami, nazwami handlowymi lub innymi prawami własności intelektualnej lub przemysłowej odnoszących się do produktów, oprogramowania i/lub innych przedmiotów KRUUSE.

16. Zakaz odsprzedaży i użytkowania w określonych celach
Żadne Produkty nie mogą zostać odsprzedane osobom, przedsiębiorstwom lub innego typu organizacjom jeżeli wiadomo, że są one zaangażowane w działalność terrorystyczną lub handel narkotykami lub istnieje takie podejrzenie.
Produkty mogą podlegać ustawowym regulacjom i graniczeniom i mogą mieć do nich zastosowanie ograniczenia w związku ze sprzedażą do krajów/na rzecz klientów objętych zakazem eksportu/importu. W przypadku odsprzedaży Produktów do takich krajów/na rzecz takich klientów należy przestrzegać takich ograniczeń. Odsprzedaż Produktów jest niedozwolona w przypadku wątpliwości lub podejrzeń, że Produkty mogą być przeznaczone do użycia w celach wspomnianych powyżej. Jeżeli Nabywca wie lub podejrzewa, że wyżej wspomniane warunki zostały naruszone, Nabywca niezwłocznie poinformuje o tym KRUUSE.

17. Siła wyższa
KRUUSE jest upoważniony do anulowania zamówienia lub przesunięcia ustalonej dostawy Produktów na termin późniejszy oraz, ponadto, jest zwolniony z odpowiedzialności za brak dostawy lub niekompletną lub opóźnioną dostawę spowodowaną częściowo lub całkowicie działaniami poza rozsądną kontrolą KRUUSE takimi, jak powstanie, zamieszki, wojna, terroryzm, pożar, regulacje organów władzy, strajki, lokauty, spowolnienie, brak środków transportu, niedobór towarów, choroba lub opóźnienie lub niekompletna dostawa od dostawcy, wypadki w procesie produkcji lub podczas testów, lub niewystarczająca dostawa energii elektrycznej, epidemia, niezwykłe zjawiska naturalne, w tym burze i powodzie, sroga zima, uderzenie pioruna, upadek meteorytu, wybuch wulkanu. W takich wypadkach wszelkie środki zaradcze przysługujące Nabywcy ulegają zawieszeniu lub zostają unieważnione. Nabywcy nie będzie przysługiwać odszkodowanie ani żadne inne roszczenie wobec KRUUSE w przypadku anulowania lub opóźnienia wykonania.

18. Częściowa nieważność
Jeżeli jedno lub więcej postanowień niniejszych Warunków sprzedaży i dostawy okaże się nieważna, nieprawomocna lub niewykonalna, nie będzie to miało wpływu na ważność, prawomocność lub wykonalność pozostałych warunków i nie spowoduje nieważności, nieprawomocności ani niewykonalności pozostałych warunków.

19. Produkty niebezpieczne
Dostawy zawierające produkty niebezpieczne takie jak puszki ze sprayem oraz niebezpieczne płyny wymagają specjalnego opakowania oraz transportu. W związku z tym mogą zostać naliczone dodatkowe koszty.

20. Produkty sterylne
Generalnie produkty sterylne są dostarczane w opakowaniu trójwarstwowym: 1) sterylnym, 2) czystym, niesterylnym, 3) transportowym, nieczystym, niesterylnym aby zapewnić sterylność i gotowość do użycia. To oznacza, że KRUUSE nie akceptuje zwrotów jakichkolwiek produktów sterylnych, kiedy warstwa nr 2 została otwarta.

21. Produkty ze specjalnymi warunkami magazynowania
Część produktów posiada określoną temperaturę magazynowania aby zapewnić trwałość produktu do końca daty ważności. Produkty te oznaczone są symbolem. KRUUSE nie akceptuje zwrotu tych produktów, ponieważ warunki magazynowania były poza naszą kontrolą.

22. Reklamacje
Jeśli produkty zostały nieprawidłowo dostarczone lub zafakturowane należy przesłać do nas reklamację niezwłocznie lecz nie później niż 14 dni od daty otrzymania towaru. W przypadku widocznych uszkodzeń lub brakujących paczek z listu przewozowego, należy złożyć stosowną notatkę z opisem uszkodzenia/braku na dokumencie przewozowym i poinformować spedytora oraz KRUUSE. Reklamacja na piśmie wraz z kopią dokumentu przewozowego lub innymi załącznikami (np. dokumentacją zdjęciową) powinny być przesłane niezwłocznie. Uszkodzone produkty powinny być łatwo dostępne do momentu wydania ostatecznej decyzji w ich sprawie.
W przypadku, gdy uszkodzenie pojemnika lub opakowania nie jest widoczne przy przyjęciu towaru odbiorca jest zobowiązany do powiadomienia o uszkodzeniu lub braku towaru w ciągu 7 dni od otrzymania dostawy. Pisemny wniosek musi być przekazany nam niezwłocznie a uszkodzone produkty powinny być łatwo dostępne do momentu wydania ostatecznej decyzji w ich sprawie.

Firma KRUUSE udziela 12-miesięcznej gwarancji na wypadek wad produkcyjnych, licząc od daty faktury, chyba że podano inaczej. Nie ma to zastosowania dla części zużywających się i baterii.